Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 62/2008 o príspevku na čiast. úhradu nákl. v školách, dodatok č. 2 z roku 2010 Stiahnuté: 146x

VZN č. 62/2008 o príspevku na čiast. úhradu nákl. v školách, dodatok č. 3 z roku 2011 Stiahnuté: 189x

VZN č. 62/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, Dodatok č. 4/2013 Stiahnuté: 164x

VZN č. 62/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, Dodatok č. 5/2018 Stiahnuté: 177x

VZN č. 63/2008 o vylepovaní plagátov Stiahnuté: 118x

VZN č. 63/2008 o vylepovaní plagátov, dodatok č. 1 z roku 2011 Stiahnuté: 124x

VZN č. 68/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 119x

VZN č. 69/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 116x

VZN č. 72/2010 územný plán mesta Stiahnuté: 181x

VZN č. 72/2010 územný plán mesta, dodatok č. 1 z roku 2011 Stiahnuté: 129x

VZN č. 73/2011 o riešení krízovej situácie Stiahnuté: 123x

VZN č. 74/2011 o vyhlásení záväznej časti Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stiahnuté: 112x

VZN č. 75/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta,_príloha č.1 Stiahnuté: 138x

VZN č. 75/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 198x

VZN č. 75/2011 Zásady hospodárenia mesta, dodatok č. 1/2015 Stiahnuté: 148x

VZN č. 75/2011 Zásady hospodárenia mesta, dodatok č. 2/2017 Stiahnuté: 181x

VZN č. 76/2011 o určení výšky dotácie pre školy Stiahnuté: 141x

VZN č. 77/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady nahradilo VZN č. 83/2013 Stiahnuté: 221x

VZN č. 77/2011 o miestnom poplatku za TKO nahradilo VZN 83/2013 Stiahnuté: 134x

VZN č. 78/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 228x

Stránka