Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa - archív

 

Povolenie predaja na trhoviskách potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (tlačivo podnikateľ), (tlačivo nepodnikateľ).
  • živnostenský list / výpis z obchodného registra
  • potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy (pri predaji prebytkov)

vybavuje: Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, č. dverí 2, tel.: 031 788 39 15 doba vybavenia: 30 dní poplatok: bez správneho poplatku súvisiace predpisy:

Schválený rozpočet mesta Sládkovičovo na roky 2014-2016 Rozpočet Technických služieb Sládkovičovo Rozpočet Spojenej školy Sládkovičovo Rozpočet Základnej školy SP s MŠ s VVJM Sládkovičovo Dodatok č. 1 k VZN č. 81/2013 Mesto Sládkovičovo vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmet sút’aže: Predaj nehnuteľnosti – pozemkov parc. č. 2958 zastavaná plocha vo výmere 888 m2, parc. č. 2959/1 záhrada vo výmere 852 rn2 a parc. č. 2959/2 záhrada vo výmere 159 m2, vedených na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo v celosti. Všetky informácie nájdete tu. Rozpočet mesta na roky 2013-2015 Rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2012 Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Sládkovičovo UPM_doplnok_2, UPM_doplnok_2A, UPM_doplnok_2B, UPM_doplnok_3a_oprava, UPM_doplnok_3b, UPM_zavazna_cast, UPM_priloha Predbežné oznámenie na vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu stavby „Sládkovičovo – kanalizácia a čov“