Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

14.12.2018

Vianočné trhy 1

Vianočné trhy

Mesto Sládkovičovo Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY dňa 14. decembra 2018 od 15.00 hod. na námestie pred Inovatechom. V sprievodnom programe od 16.00 hod. vystúpia: deti DC Hrajkovo, žiaci sládkovičovských škôl, spevokol Klubu seniorov a Ekumenický spevácky zbor.

Detail

29.12.2018

Stolnotenisový turnaj - Memoriál Emila Dovalovszkého 1

Stolnotenisový turnaj - Memoriál Emila Dovalovszkého

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo vás srdečne pozýva na stolnotenisový turnaj Memoriál Emila Dovalovszkého, ktorý sa uskutoční dňa 29.12.2018 v telocvični SŠ Sládkovičovo. Turnaja sa zúčastnia registrovaní a neregistrovaní hráči Sládkovičova a pozvaní hráči. Prezentácia hráčov - 9:00 - 9:30 hod. Losovanie - 9:30 - 10:00 hod. Otvorenie turnaja - 10:00 hod.

Detail

Aktuálne informácie

09.11.2018

Rozšírenie materskej školy na ulici J. Kráľa V Sládkovičove

Dňa 14.09.2017 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Rozšírenie kapacity Materskej školy Budovateľská". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 299.758,18 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 284.770,27 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo. V čase keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol úspešný už prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré vyhral dodávateľ Bala a.s. Šamorín. Nasledovala kontrola najprv zo strany TTSK, následne na základe podnetu kontrola pokračovala ÚVO (Úrad verejného obstarávania). Kontrola bola uzavretá až koncom júna 2018 (neuveriteľné). Práce na stavbe boli začaté 01.08.2018 a budú ukončené 28.02.2019...

Detail

09.11.2018

Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove

Dňa 03.07.2018 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 81988,91 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 77 889,46 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo...

Detail

17.09.2018

História a súčasnosť mestského parku v Sládkovičove

História Parková plocha bola založená v roku 1867. Pochádza z doby po založení cukrovaru. Historické mapy ani dokumenty tu nenaznačujú existenciu koncepčne navrhovanej záhrady alebo parku. Priestor za kúriou panstva bol totiž primárne určený pre hospodárske objekty - stodolu tvare kríža, stajne pre kone a dobytok, kočiareň, ľadovne, pivnice, dielne a šopy. Poslednou dodnes zachovalou súčasťou bývalého hospodárstva je murovaná sýpka v južnej polovici plochy. Výrazné úpravy sa na území parku realizovali počas obdobia rekonštrukcie kaštieľa a výstavby mauzólea Kuffnerovcov.

Detail

04.09.2018

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby

Detail

20.07.2018

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Detail

Oznamy

05.12.2018

Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline. Tiež upozorňuje na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz na súkromnú domácu spotrebu najmenej 1 pracovný deň vopred na RVPS Galanta.

Detail

26.11.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa  24. novembra 2018 vo veku 69 rokov zomrel občan nášho mesta Ladislav Lakatos.

Detail

21.11.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa  20. novembra 2018 vo veku 79 rokov zomrela občianka nášho mesta Angéla Mészárosová.

Detail

Úradná tabuľa