Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 75/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 355x

VZN č. 75/2011 Zásady hospodárenia mesta, dodatok č. 1/2015 Stiahnuté: 242x

VZN č. 77/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady nahradilo VZN č. 83/2013 Stiahnuté: 558x

VZN č. 91/2016 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská Stiahnuté: 705x

VZN č. 92/2016 o Mestskej polícii v Sládkovičove Stiahnuté: 307x

VZN č. 93/2016 o určení názvu ulice – Vincov les Stiahnuté: 311x

VZN č. 94/2016 o vymedzení ohrozeného územia v areáli TK Vincov les Stiahnuté: 410x

VZN č. 95/2016 o určení názvov ulíc v Sládkovičove Stiahnuté: 436x

VZN č. 96/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely Stiahnuté: 368x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 394x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 361x

VZN č. 98/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 465x

VZN č. 99/2017 o poskytovaní vecných a peňažných darov mestom Sládkovičovo občanom a bývalým občanom mesta Stiahnuté: 327x

VZN č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stiahnuté: 275x

VZN č. 62/2008 o určení príspevku na čiatočnú úhradu nákladov v školách, Dodatok č. 6/2019 Stiahnuté: 126x

VZN č. 101/2019 k záväznej časti ÚPM Sládkovičovo vyhlásenej VZN č.72/2010 Stiahnuté: 113x

VZN č. 102/2019 o určení názvov ulíc v meste Sládkovičovo Stiahnuté: 262x

VZN č. 103/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 78x

VZN č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo, Dodatok č. 7/2019 Stiahnuté: 64x

VZN č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, Dodatok č. 1 Stiahnuté: 83x

Stránka