Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 62/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, Dodatok čl 5/2018 Stiahnuté: 85x

VZN č. 62/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, Dodatok č. 4/2013 Stiahnuté: 76x

VZN č. 79/2012 o miestnych daniach, Dodatok č. 3/2018 Stiahnuté: 110x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č.2/2018 Stiahnuté: 85x

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 5/2017 Stiahnuté: 122x

VZN č. 99/2017 o poskytovaní vecných a peňažných darov mestom Sládkovičovo občanom a bývalým občanom mesta Stiahnuté: 145x

VZN č. 98/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 176x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 188x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 185x

VZN č. 96/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely Stiahnuté: 150x

VZN č. 95/2016 o určení názvov ulíc v Sládkovičove Stiahnuté: 160x

VZN č. 94/2016 o vymedzení ohrozeného územia v areáli TK Vincov les Stiahnuté: 203x

VZN č. 93/2016 o určení názvu ulice – Vincov les Stiahnuté: 150x

VZN č. 92/2016 o Mestskej polícii v Sládkovičove Stiahnuté: 134x

VZN č. 91/2016 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská Stiahnuté: 202x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 142x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 145x

VZN č. 89/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 146x

VZN č. 88/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 222x

VZN č. 87/2014 o držaní psov Stiahnuté: 159x

Stránka