Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 111/2022 o poskytovaní opatrovatel'skej služby a spôsobe určenia a výške úhrady Stiahnuté: 21x

VZN č. 110/2022, ktorým sa ruší VZN č. 75/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta zo dňa 20.7.2011 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 Stiahnuté: 31x

VZN č. 109/2021 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 59x

VZN č. 108/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 61x

VZN č. 107/2021 o miestnych daniach, Dodatok 1/2021 Stiahnuté: 51x

VZN č. 107/2021 o miestnych daniach Stiahnuté: 255x

VZN č. 106/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, biologicky rozložiteľným odpadom vrátane kuchynského a reštauračného odpadu na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 185x

VZN č. 105/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičo Stiahnuté: 274x

VZN č. 104/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 343x

VZN č. 103/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Sládkovičovo, Dodatok č. 2/2021 Stiahnuté: 48x

VZN č.103/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Sládkovičovo, Dodatok č. 1/2020 Stiahnuté: 79x

VZN č. 103/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 195x

VZN č. 102/2019 o určení názvov ulíc v meste Sládkovičovo Stiahnuté: 418x

VZN č. 101/2019 k záväznej časti ÚPM Sládkovičovo vyhlásenej VZN č.72/2010 Stiahnuté: 238x

VZN č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, Dodatok č. 1 Stiahnuté: 189x

VZN č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stiahnuté: 499x

VZN č. 99/2017 o poskytovaní vecných a peňažných darov mestom Sládkovičovo občanom a bývalým občanom mesta Stiahnuté: 454x

VZN č. 98/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 581x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 447x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 524x

Stránka