Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 62/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, Dodatok čl 5/2018 Stiahnuté: 50x

VZN č. 62/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, Dodatok č. 4/2013 Stiahnuté: 41x

VZN č. 79/2012 o miestnych daniach, Dodatok č. 3/2018 Stiahnuté: 87x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č.2/2018 Stiahnuté: 61x

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 5/2017 Stiahnuté: 93x

VZN č. 99/2017 o poskytovaní vecných a peňažných darov mestom Sládkovičovo občanom a bývalým občanom mesta Stiahnuté: 111x

VZN č. 98/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 147x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 158x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 149x

VZN č. 96/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely Stiahnuté: 127x

VZN č. 95/2016 o určení názvov ulíc v Sládkovičove Stiahnuté: 135x

VZN č. 94/2016 o vymedzení ohrozeného územia v areáli TK Vincov les Stiahnuté: 151x

VZN č. 93/2016 o určení názvu ulice – Vincov les Stiahnuté: 131x

VZN č. 92/2016 o Mestskej polícii v Sládkovičove Stiahnuté: 118x

VZN č. 91/2016 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská Stiahnuté: 166x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 118x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 127x

VZN č. 89/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 126x

VZN č. 88/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 189x

VZN č. 87/2014 o držaní psov Stiahnuté: 128x

Stránka