Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Sládkovičovo
MestoSládkovičovo
Diószeg város hivatalos honlapja

Profil

Ing. Pavol Doval

Adresa:
Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Telefón: 031/788 39 13
E-mail: pavol.doval@sladkovicovo.sk

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov a je zamestnancom mesta. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, iného zamestnanca mesta a s funkciou podľa osobitného zákona. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako ajs majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkova finančných operácií mesta, kontrolu vybavovania sťažnostía petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Kontrolná činnosť podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní. Hlavný kontrolór mesta ďalej vypracúva odborné stanoviskák návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MZ, predkladá výsledky kontroly MZ, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontrolyhospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.Pri vykonávaní uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom. Hlavný kontrolór je zodpovednou osobou podľa § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Túto úlohu plní aj vo vzťahu k rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo.Kontaktná e-mailová adresa: pavol.doval@sladkovicovo.sk Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný raz ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Samospráva

Aktuálne počasie

dnes, utorok 23. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 3 °C
streda 24. 4. mierny dážď 8/4 °C
štvrtok 25. 4. oblačno 12/3 °C
piatok 26. 4. oblačno 15/5 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:652
TÝŽDEŇ:1316
CELKOM:1564031

Informácie ktoré vás môžu zaujať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Kalendár odvozu odpadu

Život v Sládkovičove

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka mesta