Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 79/2012 o miestnych daniach, Dodatok č. 3/2018 Stiahnuté: 30x | 14.03.2018

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č.2/2018 Stiahnuté: 22x | 07.03.2018

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 5/2017 Stiahnuté: 53x | 28.12.2017

VZN č. 99/2017 o poskytovaní vecných a peňažných darov mestom Sládkovičovo občanom a bývalým občanom mesta Stiahnuté: 68x | 15.11.2017

VZN č. 98/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 97x | 10.08.2017

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 114x | 01.01.2016

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 96x | 01.01.2016

VZN č. 96/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely Stiahnuté: 84x | 01.01.2016

VZN č. 95/2016 o určení názvov ulíc v Sládkovičove Stiahnuté: 87x | 01.01.2016

VZN č. 94/2016 o vymedzení ohrozeného územia v areáli TK Vincov les Stiahnuté: 86x | 01.01.2016

VZN č. 93/2016 o určení názvu ulice – Vincov les Stiahnuté: 83x | 01.01.2016

VZN č. 92/2016 o Mestskej polícii v Sládkovičove Stiahnuté: 72x | 01.01.2016

VZN č. 91/2016 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská Stiahnuté: 112x | 01.01.2016

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 82x | 01.01.2015

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 83x | 01.01.2015

VZN č. 89/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 87x | 01.01.2015

VZN č. 88/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 138x | 01.01.2015

VZN č. 87/2014 o držaní psov Stiahnuté: 79x | 01.01.2014

VZN č. 86/2014 o ohrozenom území Stiahnuté: 61x | 01.01.2014

VZN č. 85/2014 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 76x | 01.01.2014

Stránka