Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Oznamy a informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná úzmená stratégia Trnavského kraja 2014-2020 Inntegrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na rok 201-2020 Zmena a doplnok" 17.07.2019 02.08.2019
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu obce - mesta Galanta 17.07.2019 02.08.2019
Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2018 schválený - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia mesta za rok 2018 02.07.2019 18.07.2019
2. úprava rozpočtu za rok 2019 02.07.2019 18.07.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Žaneta Nagyová 02.07.2019 18.07.2019
Prerokovanie Dodatku č. 4/2019 UPM Sládkovičovo - Oznámenie o konflikte záujmov 06.06.2019 29.07.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky na interiérové vybavenie pre MŠ Budovateľská v Sládkovičove 29.03.2019
Špecifikácia interiérového vybavenia MŠ Budovateľská v Sládkovičove 29.03.2019
Zverejnenie emailovej adresy k voľbám do Európskeho parlamentu 19.03.2019
Výsledky 1. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 16.3.2019 18.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu - Žiadosť občana iného člen.štátu EU o zapísanie do zoznamu voličov 06.02.2019
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 04.02.2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019-2020 28.12.2018
Verejný oznam - Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate - Oznámenie o navrhovanej činnosti 07.12.2018
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta Sládkovičovo 11.11.2018
Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Sládkovičovo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 11.11.2018
Rozhodnutie OÚ Galanta o povolení ZVS a.s. na prepojenie vodovodu z ČS Sládkovičovo do mesta Sládkovičovo 08.11.2018
Územný plán mesta Sládkovičovo - zmeny a doplnky č. 3/2018 - schvaľovací elaborát 29.10.2018
Zoznam občanov, ktorým bol zrušený trvalý pobyt 11.10.2018
Návrh Dodatku č. 3/2018 k UPM Sládkovičovo 20.07.2018
Zverejnenie informácií v zmysle par.5 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 26.04.2018
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 26.04.2018
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 26.04.2018
Sadzobník správnych poplatkov 26.04.2018
Mesto Sládkovičovo získalo NFP na projekt zvýšenie kapacity MŠ 31.01.2018
Usporiadanie užívacích vzťahov k pozemkom v náhradnom užívaní 06.01.2018

Oznámenia o uložení poštových zásielok

Výrub drevín

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín - Budovateľská 1238/41 17.07.2019 02.08.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK