Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín - na pozemku registra C-KN parcela č. 2561/1

Vyvesené: 3. 8. 2022

Dátum zvesenia: 19. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť