Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín - na pozemku registra C-KN parcela č. 1812/22

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť