Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín - na pozemku registra C KN parcela č. 1634/1,

Vyvesené: 3. 8. 2022

Dátum zvesenia: 19. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť