Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín - na pozemku registra C-KN parcela č. 1271/1

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 2. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť