Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín - na pozemkoch teg. C parc. č. 684/1 a 684/2

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín

 

            Mesto Galanta ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o ochrane prírody) v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 04.05.2022 začalo správne konanie na výrub 9 ks drevín – ihličnatých a listnatých stromov ( Moruša – nálety, Smrek) a náletov krov ruže, rastúcich na pozemkoch registra C KN parc.č.684/1 a 684/2, druh pozemku záhrada, kat. územie Sládkovičovo, vo vlastníctve mesta Sládkovičovo, so sídlom Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo a pozemku registra C KN parc.č.684/3, druh pozemku záhrada, v stave registra E KN parc.č.849, kat. územie Sládkovičovo, vo vlastníctve fyzických osôb. Žiadosť podalo mesto Sládkovičovo, so sídlom Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo.

            Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu, byť účastníkom konania, v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody, je potrebné doručiť správnemu orgánu, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mestský úrad Galanta, oddelenie rozvoja mesta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta, príp. email miriam.lassuova@galanta.sk.

Vyvesené: 09.05.2022

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť