Navigácia

Obsah

Sadové úpravy - Revitalizácia uličnej zelene mesta Sládkovičovo

Typ: ostatné
Mesto Sládkovičovo v rokoch 2016 a 2017 postupne prijalo finančné prostriedky za náhradnú výsadbu drevín v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške 207.109,04 + 93.410,13 = 300.519,17 Eur. V zmysle platnej legislatívy, tieto finančné prostriedky mesto Sládkovičovo má použiť na náhradnú výsadbu zelene. Vzhľadom na rozsah prác bolo zrejmé, že treba spracovať projektovú dokumentáciu na sadové úpravy. Projektová dokumentácia mala obsahovať pasportizáciu jestvujúceho stavu verejnej zelene a mala navrhnúť sadové úpravy, ktoré vyhovujú spoločenským požiadavkám a nebudú náročné na údržbu verejnej zelene.

V prvej etape PD bola vyhotovená inventarizácia a hodnotenie drevín, ktoré pozostávali z dvoch hlavných etáp: z terénneho výskumu (inventarizácie) a zo spracovania a interpretácie získaných údajov. Na základe údajov získaných terénnym prieskumom a ich hodnotením, bola vykonaná analýza súčasného stavu drevín. V druhej etape spracovania dokumentácie, boli za využitia získaných poznatkov definované návrhy nových výsadieb a tiež odporúčané zásahy na existujúcich drevinách.

            Počas spracovania projektovej dokumentácie bol najväčší problém spracovať informácie o inžinierskych sieťach. Správcovia verejného vodovodu, plynovodu, VN a NN rozvodov, telekomunikačných káblov odmietajú vydať mapové podklady týchto sietí a v prípade, ak budúci investor chce získať tieto informácie, musí požiadať o vytýčení existujúcich sieti. Iná bola situácia so splaškovou kanalizáciou, ktorej správcom je Vodárenská spoločnosť s.r.o. Sládkovičovo, ktorého zriaďovateľom je mesto Sládkovičovo. Mapové podklady o splaškovej kanalizácie samozrejme nám boli poskytnuté bez náhrady.

            Po pasportizácií verejnej zelene a inžinierskych sietí sa pristúpilo k návrhu Revitalizácie uličnej zelene mesta. V tejto fáze projektu sme boli prekvapený, že v akom rozsahu sme oklieštený pri návrhu sadových úprav. Odstupová vzdialenosť vysadených drevín od inžinierskych sietí by mala byť min. 2 m na každú stranu. To však znamená vytvorenie koridoru so šírkou 4 m v stope inžinierskych sietí. Sú ulice, v ktorých v súčasnosti z týchto dôvodov nie je možné realizovať žiadnu výsadbu drevín a kríkov. Na základe spracovaných podkladov bola vypracovaná projektová dokumentácie na revitalizácia uličnej zelene v meste Sládkovičovo na nasledovných lokalitách:

 • Fučíkova ulica
 • Sídlisko J. Dalloša
 • Mierová ulica
 • Ulica Janka Kráľa
 • Budovateľská ulica
 • Areál Vysokej školy Danubius
 • Mestský cintorín.

  Na revitalizáciu mestského parku bude vypracovaná samostatná dokumentácia, ktorá je v štádiu rozpracovania a bude dokončená do 31.08.2018

  Vzhľadom na skutočnosť, že viacerí občania prejavili záujem o plánovaných sadových úpravách projekt "Revitalizácia uličnej zelene mesta Sládkovičovo" zverejňujeme v prílohe tohto príspevku. vaše názory k pripravovanému projektu môžete zasielať na e-mailovú adresu: rp@sladkovicovo.sk

   

  S pozdravom

   

  Ing. Anton Szabó

  primátor mesta

 


Príloha

Vytvorené: 20. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2018 11:29
Autor: