Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Mestská knižnica - oznam

Mestská knižnica oznamuje občanom, že v termíne od 16. do 20. júla 2018 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor:

Predĺženie "Generálneho pardonu"

Vedenie Západoslovenske vodárenskej spoločnosti a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného "Generálneho pardonu" v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor:

Preukazy na zľavnené vstupné na kúpalisko Vincov les

Oznamujeme obyvateľom, že mesto Sládkovičovo na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva vydáva preukazy na 50 % zľavu na vstup do termálneho kúpaliska Vincov les Sládkovičovo. Preukazy si môžete prevziať po predložení občianskeho preukazu na Mestskom úrade v Sládkovičove.

celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 00:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galante od 17. 05. 2018. 

celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Budovanie optickej siete v Sládkovičove - doplňujúca informácia

Dňa 30.04.2018 sa konalo v Technologickom inkubátore informačné stretnutie ohľadom budovania optických sietí v Sládkovičove. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že Telecom a.s. poskytuje nasledovné informácie pre svojich odberateľov:
- Harmonogram výstavby (časový postup realizácie troch etáp), viď v prílohe.
- Adresy podľa typu pripojenia. Prikladáme .xls (excelovský) súbor, v ktorom podľa názvu ulíc a podľa súpisného čísla vie každý zistiť spôsob pripojenia na optickú sieť (Zemná alebo vzdušná prípojka).
- Pokyn k udeleniu súhlasu.
- Súhlas k vybudovaniu VR KBV - správca.
- Súhlas k vybudovaniu VR KBV - vlastníci.
- Súhlas s umiestnením a zhotovením stavby IBV.

celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 10.5.2018 o 10:00 hod. do odvolania... celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor:
Projekt

Projekt "S radosťou na dvor"

Vhodením žetónu do príslušnej zbernej nádoby v Tescu môžete podporiť projekt "S radosťou na dvor" pre MŠ Budovateľská. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:

Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti k výpadkom a zakaleniu vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta sa touto cestou ospravedlňuje každému odberateľovi za  nepríjemnosti spôsobené krátkymi výpadkami dodávky vody v posledných týždňoch... celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Mesto Sládkovičovo oznamuje obyvateľom, že od 9. apríla 2018 si môžu rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2018 vyzdvihnúť a hneď aj zaplatiť v pokladni Mestského úradu v Sládkovičove. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Generálny pardon

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje "Generálny pardon" všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie... celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor:

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období...

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Galanta upozorňuje občanov na nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období informuje o preventívnych opatreniach na predchádzanie vzniku požiarov... celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor:

Oznámenie vo veci poruchy verejného osvetlenia na kruhovom objazde smerom na Galantu a na uliciach Jesenského a Seredská

Mesto Sládkovičovo vo veci poruchy verejného osvetlenia na kruhovom objazde smerom na Galantu a na uliciach Jesenského a Seredská Vám oznamuje, že po miestnom šetrení bolo zistené, že porucha sa stala na podzemnom rozvode NN pod kruhovým objazdom... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:

Predĺženie termínu vydávania rozhodnutí o poplatku za odvoz odpadu na rok 2018

Mesto Sládkovičovo ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamuje občanom a organizáciám pôsobiacim v meste, že z dôvodu zavádzania nového elektronického systému predlžuje termín vydania rozhodnutí o poplatku za odvoz odpadu na rok 2018 do 15.05.2018!... celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor:

Zatvorenie MŠ Fučíkova z dôvodu vysokej chorobnosti

Riaditeľka Spojenej školy Slávka Kramárová oznamuje, že dňom 21.2.2018, t.j. stredou, sa uzatvára z dôvodu chrípkovej epidémie MŠ Fučíkova. Elokované pracovisko bude uzatvorené do 23.2.2018 - vrátane. Nástup bude 26.2.2018 t.j. pondelok. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor:

Porucha na verejnom osvetlení

Technické služby Sládkovičovo oznamujú obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom osvetlení nebudú dnes večer osvetlené ulice: Jesenského, Sereďská a kruhový objazd na Galantu. celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:

Prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 15. marca 2018 v čase od 8.00 hod. do 15.10 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ulici Mierová, Pionierska č. 20,21,22 a Richterova č. 1171 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor:

Výzva na splnenie oznamovacej povinnosti ohľadom komunálneho odpadu

Mesto Sládkovičovo vyzýva všetky povinné osoby, ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1/2015, 2/2015 a 3/2016, aby si svoju oznamovaciu povinnosť vrátane zmien splnili. Informácie na: Tel. 031/784 27 12 E-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk. Výzva​​​​​​​ celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor:

Výzva na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrického vedenia

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení. celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor:

Odvoz vianočných stromčekov

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že odvoz vianočných stromčekov sa uskutoční v dňoch 10.1.2018 a 17.1.2018 o 7.00 hod. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:

Príjmeme upratovačku

Mesto Sládkovičovo príjme do pracovného pomeru upratovačku do Inovatechu. Záujemkyne sa môžu hlásiť na Mestskom úrade u prednostky MÚ Kataríny Štefunkovej alebo v Inovatechu u riaditeľky Viery Frantovej. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor:

Oznam

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, s.r.o., príjme do pracovného pomeru pracovníka na obsluhu ČOV (čističky odpadových vôd), s profesiou elektrikár. Informácie: p.František Ruman - 0903 654 854, alebo priamo v kancelárii VSS, s.r.o. v Inovatechu. celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny 2017/2018

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Územná organizácia Galanta informuje občanov o opatreniach na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia 2017/2018. celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor:

Európski občania za budúcnosť - Az európai polgárság a jövőért

Delegácia zo Sládkovičova sa zúčastnila programu "Európski občania za budúcnosť - Az európai polgárság a jövőért", ktorý sa konal v dňoch 22.-24. septembra 2017 v družobnom meste Nemesnádudvar v Maďarsku. celý text

ostatné | 19. 10. 2017 | Autor:

Upozornenie občanov, najmä seniorov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku, upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. Neznáme osoby volajú... celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacej sezóne. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor:

Stanovisko Mesta Sládkovičovo k riešeniu problému prekračovania rýchlosti na uliciach

Mesto Sládkovičovo registruje sťažnosti týkajúce sa nadmerného prekračovania rýchlosti na uliciach Cukrovarská, Hviezdoslavova a Mlynská. Vzhľadom na skutočnosť, že tento problém sa nám nepodarilo riešiť v spolupráci so štátnou a mestskou políciou, plánujeme ho riešiť vybudovaním spomaľovačov na spomínaných uliciach. ... celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor:

Oznámenie o zahájení rekonštrukcie ulice Z. Kodálya

Mesto Sládkovičovo zastúpené primátorom mesta Vám oznamuje, že dňa 24.08.2017 bude zahájená rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Z. Kodálya v Sládkovičove. Stavebné práce budú trvať 2 týždne. celý text

ostatné | 18. 8. 2017 | Autor:

Oznam o očkovaní

Obvodný lekár MUDr. František Katona oznamuje občanom, že očkuje proti tetanu obyvateľov mesta  -ročník 1986 - mužov aj ženy. Očkovanie je povinné. celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor: Zuzana Červenková
prvá prechádzajúci
z 6
posledná