Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Dotazník k vypracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sládkovičovo

Vážení obyvatelia mesta Sládkovičovo,
komunitný plán sociálnych služieb je dôležitý strategický dokument, ktorým sa monitorujú potreby obyvateľov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Naše mesto aktuálne spracováva komunitný plán na obdobie rokov 2019 - 2023. Prosíme Vás o súčinnosť pri monitorovaní Vašich potrieb, pretože aj na základe Vašej spätnej väzby samospráva sformuluje svoje zámery pre oblasť poskytovania sociálnych služieb na aktuálne plánovacie obdobie. Vyplnením dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania a prispejete k lepšej budúcnosti seba, aj svojho mesta. Do dotazníkového prieskumu je možné zapojiť sa do 30. júna 2019.
celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor:

Oznam Technických služieb Sládkovičovo

Technické služby oznamujú občanom, že od 1.5.2019 budú realizovať odvoz odpadu len zo smetných nádob označených nálepkou platnou pre rok 2019. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:

Oznam Technických služieb Sládkovičovo

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že odvoz odpadu ( I. Trasa) bude v utorok t.j. 23.4.2019, nakoľko dňa 22.4.2019 je štátny sviatok. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

Obmedzená prevádzka kľudového bazéna na Termálnom kúpalisku Vincov les

Termálne kúpalisko Vincov les upozorňuje návštevníkov, že kľudový bazén s termálnou vodou bude z technických príčin počas víkendov od 1.4. 2019 do 31.5.2019 uzatvorený. V tomto období budú sprístupnené len vnútorné bazény. Otváracia doba ostáva nezmenená. celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:

Zberný dvor - otváracie hodiny letnej sezóny

Technické služby oznamujú obyvateľom, s platnosťou od 1. 4.2019 platia pre zberný dvor v Sládkovičove otváracie hodiny letnej sezóny:
Po: 7.00 - 18.00 hod.
Ut: 7.00 - 15.30 hod.
St: 7.00 - 15.30 hod.
Št: 7:00 - 18.00 hod.
Pi: 7.00 - 15.30 hod.
So: 7.00 - 12.00 hod.
Ne: Zatvorené celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:

Výzva na orez a výrub drevín ohrozujúcich bezpečnosť

Výzva na orez a výrub drevín ohrozujúcich bezpečnosť celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Mesto Sládkovičovo, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019 do termínu 31.01.2019. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Pracovná ponuka na miesto učiteľky (riaditeľky v 1 osobe) v ZŠ Hrubý Šúr

Starosta obce Hrubý Šúr hľadá učiteľku (riaditeľku v jednej osobe)na TPP pre ZŠ Hrubý Šúr - 1. stupeň s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom od 1.2.2019, príp. 1.3.2019. Ide o jednu triedu s 12 deťmi 1.- 4. ročník. Kontakt Ing. Adrián Takács, starosta obce, 0905436099. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Pracovná ponuka - operátor výroby v Jasplastik Galanta

Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta pre ženy a mužov vo veku od 18 rokov v elektrotechnickom priemysle v Galante - Jasplastik na pacovnú pozíciu operátor výroby... celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline. Tiež upozorňuje na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz na súkromnú domácu spotrebu najmenej 1 pracovný deň vopred na RVPS Galanta. celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:

Peňažný príspevok pre dôchodcov

Peňažné príspevky pre seniorov sa budú vyplácať od 19. do 23. novembra 2018 v pokladni MÚ Sládkovičovo tým, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a majú trvalý pobyt v meste Sládkovičovo minimálne 2 roky pred poskytnutím peňažného príspevku, nie 1 rok ako to je nedopatrením uvedené v novinách Život v Sládkovičove č. 4/2018. celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor:

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby celý text

ostatné, náš tip | 4. 9. 2018 | Autor:

Oznam o zahájení prác na parkovisku na sídl. J. Dalloša

Mesto Sládkovičovo oznamuje obyvateľom sídliska Jána Dalloša, že zajtra 4.9.2018 budú zahájené práce na parkovisku medzi bytovými domami so súpisnými číslami 1351, 1352 a 1353. Žiadame Vás, aby ste uvoľnili parkovisko medzi bytovými domami. celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor:

Povinné očkovanie proti tetanu

MUDr. František Katona obvodný lekár v Sládkovičove oznamuje obyvateľom, že každý deň vykonáva povinné očkovanie proti tetanu. Povinné očkovanie je určené pre ročníky narodenia – ženy narodené v roku 1987 a mužov narodených v roku 1987.

celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor:

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo.
Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.
celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor:

Sadové úpravy - Revitalizácia uličnej zelene mesta Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo v rokoch 2016 a 2017 postupne prijalo finančné prostriedky za náhradnú výsadbu drevín v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške 207.109,04 + 93.410,13 = 300.519,17 Eur. V zmysle platnej legislatívy, tieto finančné prostriedky mesto Sládkovičovo má použiť na náhradnú výsadbu zelene. Vzhľadom na rozsah prác bolo zrejmé, že treba spracovať projektovú dokumentáciu na sadové úpravy. Projektová dokumentácia mala obsahovať pasportizáciu jestvujúceho stavu verejnej zelene a mala navrhnúť sadové úpravy, ktoré vyhovujú spoločenským požiadavkám a nebudú náročné na údržbu verejnej zelene. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor:

Preukazy na zľavnené vstupné na kúpalisko Vincov les

Oznamujeme obyvateľom, že mesto Sládkovičovo na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva vydáva preukazy na 50 % zľavu na vstup do termálneho kúpaliska Vincov les Sládkovičovo. Preukazy si môžete prevziať po predložení občianskeho preukazu na Mestskom úrade v Sládkovičove.

celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 00:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galante od 17. 05. 2018. 

celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Budovanie optickej siete v Sládkovičove - doplňujúca informácia

Dňa 30.04.2018 sa konalo v Technologickom inkubátore informačné stretnutie ohľadom budovania optických sietí v Sládkovičove. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že Telecom a.s. poskytuje nasledovné informácie pre svojich odberateľov:
- Harmonogram výstavby (časový postup realizácie troch etáp), viď v prílohe.
- Adresy podľa typu pripojenia. Prikladáme .xls (excelovský) súbor, v ktorom podľa názvu ulíc a podľa súpisného čísla vie každý zistiť spôsob pripojenia na optickú sieť (Zemná alebo vzdušná prípojka).
- Pokyn k udeleniu súhlasu.
- Súhlas k vybudovaniu VR KBV - správca.
- Súhlas k vybudovaniu VR KBV - vlastníci.
- Súhlas s umiestnením a zhotovením stavby IBV.

celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 10.5.2018 o 10:00 hod. do odvolania... celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor:
Projekt

Projekt "S radosťou na dvor"

Vhodením žetónu do príslušnej zbernej nádoby v Tescu môžete podporiť projekt "S radosťou na dvor" pre MŠ Budovateľská. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:

Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti k výpadkom a zakaleniu vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta sa touto cestou ospravedlňuje každému odberateľovi za  nepríjemnosti spôsobené krátkymi výpadkami dodávky vody v posledných týždňoch... celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Mesto Sládkovičovo oznamuje obyvateľom, že od 9. apríla 2018 si môžu rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2018 vyzdvihnúť a hneď aj zaplatiť v pokladni Mestského úradu v Sládkovičove. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Generálny pardon

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje "Generálny pardon" všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie... celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor:

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období...

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Galanta upozorňuje občanov na nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období informuje o preventívnych opatreniach na predchádzanie vzniku požiarov... celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor:

Oznámenie vo veci poruchy verejného osvetlenia na kruhovom objazde smerom na Galantu a na uliciach Jesenského a Seredská

Mesto Sládkovičovo vo veci poruchy verejného osvetlenia na kruhovom objazde smerom na Galantu a na uliciach Jesenského a Seredská Vám oznamuje, že po miestnom šetrení bolo zistené, že porucha sa stala na podzemnom rozvode NN pod kruhovým objazdom... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:

Predĺženie termínu vydávania rozhodnutí o poplatku za odvoz odpadu na rok 2018

Mesto Sládkovičovo ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamuje občanom a organizáciám pôsobiacim v meste, že z dôvodu zavádzania nového elektronického systému predlžuje termín vydania rozhodnutí o poplatku za odvoz odpadu na rok 2018 do 15.05.2018!... celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná