Navigácia

Obsah

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

Typ: ostatné | náš tip
V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo.
Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Chránené územie – „Chránený areál - Sládkovičovský park“ bolo vyhlásené Nariadením Okresného národného výboru v Galante pod č. 11. – V/1983 zo dňa 9.9.1983. Podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z 23. augusta 1994 bolo územie prekategorizované na chránený areál. CHA – Park v Sládkovičove je zapísaný v zozname, v prílohe č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. č. 23/1996 Z. z. pod číslom 122 ako Park v Sládkovičove. Na území CHA platí 4. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Mesto Sládkovičovo zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude  v maximálnej miere zachovávať jednotlivé historické prvky parku, pri rešpektovaní požiadaviek z hľadiska ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR CHKO Dunajské Luhy), ako aj Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Plánovaný rozsah prác:

 • Spracovať dendrologický prieskum a navrhnúť postup ošetrenia jestvujúcich drevín, ak je to potrebné spracovať návrh na výsadbu nových drevín.
 • Úprava chodníkov (voľba zámkovej dlažby podľa doporučenia KPU).
 • Pódium - javisko (stavebná úprava, zmenšenie plochy a jeho čiastočná izolácia výsadbou vhodných drevín od zvyšku areálu parku).
 • Úprava jazierka a oživenie jeho pôvodnej funkcie (údaje o jazierku sú už na mapových podkladoch z roku 1895).
 • Vybudovanie závlahového systému s napojením na novovybudovaný vodný zdroj.
 • Vybudovanie nového verejného osvetlenia a kamerového systému.
 • Výsadba kríkov k oploteniu.
 • Osadenie lavičiek, úprava okolia drevín a trávnatých plôch.

   

  Na základe obhliadky parku, diskusie a pripomienok zúčastnených zástupcov jednotlivých orgánov štátnej správy a ochrany prírody boli prijaté nasledovné závery:

  V rámci revitalizácie „Chráneného územia – Sládkovičovský park“ je nevyhnutné:

 1. Zabezpečiť geodetické zameranie parku, všetkých drevín, pódia, el. stĺpov. Dreviny očíslovať a označiť štítkom zhodne s mapovým podkladom. Určiť polohopis aj výškopis všetkých prvkov.
 2. Spracovať dendrologický posudok, ktorý bude o. i. obsahovať špecifikáciu chránených druhov rastlín, návrh výsadby vhodných druhov drevín, kríkov a rastlín pri  rešpektovaní  a zachovaní pôvodných druhov drevín a rastlín rastúcich v súčasnosti v parku (platan, papraď – Slezinník červený – Asplenium trichomanes).
 3. Pri návrhu chodníkov rešpektovať požadovanú vzdialenosť chodníka od existujúcich drevín.
 4. Navrhnúť vhodný povrch chodníkov a spevnených plôch.
 5. Pri navrhovaní rekonštrukcie oplotenia rešpektovať pôvodnú skladbu múru oplotenia – škvárobetón (technická historická pamiatka).
 6. Navrhnúť závlahový systém s napojením na nový vodný zdroj.
 7. Všetky kroky počas prípravy PD realizovať na základe konzultácie so zástupcom ŠOP SR CHKO Dunajské Luhy – Ing. Gabrielom Izsákom a zástupkyňou KPÚ  Trnava Ing. Alexandrou Jakabšicovou.
 8. Po vypracovaní PD a jej odsúhlasení všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami, požiadať Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o udelenie výnimky podľa ust. § 29 písm. c) zákona NR SR 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

   

  Závery rokovania ma veľmi prekvapili. Krajský pamiatkový úrad a Štátna ochrana prírody súhlasia s tým, aby sme budovali nové chodníky, upravovali existujúce javisko a tak po 10 ročnej snahe upraviť park sa otvára priestor na revitalizáciu parku a na rozumné využitie tejto kultúrnej a historickej pamiatky mesta. Prežil som obdobie keď všetky naše návrhy na úpravu parku boli zamietnuté. V súčasnosti prebieha dendrologický prieskum drevín parku, ale existuje už aj návrh na rekonštrukciu jestvujúcich a dobudovanie nových chodníkov. Po odsúhlasení projektovej dokumentácie ešte v tomto roku zahájime revitalizáciu mestského parku v Sládkovičove.

   

  Ing. Anton Szabó

  primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 3. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2018 08:49
Autor: Andrea Frantová