Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 6
ďalší posledná

"Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Rozhodnutie OU Galanta o posudzovaní EIA

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva v súlade s § 56 písm. b) a podľa § 7 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Katarína Víghová

Prerokovanie Dodatku č. 4/2019 UPM Sládkovičovo - Oznámenie o konflikte záujmov

Ing. Anton Szabó, primátor mesta Sládkovičovo, pred prerokovaním Dodatku č. 4/2019 Územného plánu mesta Sládkovičovo v zmysle čl. 6 ods.1 Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznamujem, že som v konflikte záujmov s tým, že vlastním nehnuteľnosti v Zóna č. XVa, b a XVIc. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Ing. Anton Szabó

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja"
celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Katarína Víghová

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Katarína Víghová

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Rozšírenie materskej školy na ulici J. Kráľa V Sládkovičove

Dňa 14.09.2017 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Rozšírenie kapacity Materskej školy Budovateľská". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 299.758,18 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 284.770,27 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo. V čase keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol úspešný už prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré vyhral dodávateľ Bala a.s. Šamorín. Nasledovala kontrola najprv zo strany TTSK, následne na základe podnetu kontrola pokračovala ÚVO (Úrad verejného obstarávania). Kontrola bola uzavretá až koncom júna 2018 (neuveriteľné). Práce na stavbe boli začaté 01.08.2018 a budú ukončené 28.02.2019... celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove

Dňa 03.07.2018 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 81988,91 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 77 889,46 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo... celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

História a súčasnosť mestského parku v Sládkovičove

História
Parková plocha bola založená v roku 1867. Pochádza z doby po založení cukrovaru.
Historické mapy ani dokumenty tu nenaznačujú existenciu koncepčne navrhovanej záhrady
alebo parku. Priestor za kúriou panstva bol totiž primárne určený pre hospodárske objekty -
stodolu tvare kríža, stajne pre kone a dobytok, kočiareň, ľadovne, pivnice, dielne a šopy.
Poslednou dodnes zachovalou súčasťou bývalého hospodárstva je murovaná sýpka v južnej
polovici plochy. Výrazné úpravy sa na území parku realizovali počas obdobia rekonštrukcie
kaštieľa a výstavby mauzólea Kuffnerovcov.
celý text

ostatné, náš tip | 17. 9. 2018 | Autor: Andrea Frantová

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby celý text

ostatné, náš tip | 4. 9. 2018 | Autor: Andrea Frantová

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo.
Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“. celý text

ostatné, náš tip | 20. 7. 2018 | Autor: Andrea Frantová

Sadové úpravy - Revitalizácia uličnej zelene mesta Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo v rokoch 2016 a 2017 postupne prijalo finančné prostriedky za náhradnú výsadbu drevín v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške 207.109,04 + 93.410,13 = 300.519,17 Eur. V zmysle platnej legislatívy, tieto finančné prostriedky mesto Sládkovičovo má použiť na náhradnú výsadbu zelene. Vzhľadom na rozsah prác bolo zrejmé, že treba spracovať projektovú dokumentáciu na sadové úpravy. Projektová dokumentácia mala obsahovať pasportizáciu jestvujúceho stavu verejnej zelene a mala navrhnúť sadové úpravy, ktoré vyhovujú spoločenským požiadavkám a nebudú náročné na údržbu verejnej zelene. celý text

ostatné, náš tip | 20. 7. 2018 | Autor: Andrea Frantová
materská škola

Rekonštrukcia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Abrahámskej ulici v Sládkovičove

Cieľom plánovanej rekonštrukcie materskej školy bolo zvýšenie kapacity materskej školy zástavbou podkrovia a realizovať s tým súvisiace zmeny dispozičného riešenia. Ďalšie aktivity rekonštrukcie materskej školy boli zamerané na výmenu strechy a zriadenie podkrovia, výmenu podláh, na zateplenie obvodového plášťa, na výmenu okien a dverí a na rekonštrukciu ústredného kúrenia celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
ďalší posledná