Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenie, Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie, Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia môžete nájsť tu http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf
Vyzývam všetky prevádzky v meste Sládkovičovo aby dodržali horeuvedené opatrenie. Kontrolu budú vykonávať príslušníci mestskej polície spolupráci so štátnou políciou celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Zatvorenie mestského trhoviska

Mesto Sládkovičovo oznamuje občanom, že mestské trhovisko bude zatvorené až do odvolania. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom)... celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Vyhlásenie mimoriadnej situácie!

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje 12. marca 2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. Je potrebné prísne dodržiavať rozhodnutia a usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky... celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou,
podozrivou z nákazy koronavírusom ( u ktorých ešte nebol potvrdený vírus)...
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o izolácii v domácom prostredí

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o izolácii v domácom prostredí celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Nariadenie RÚVZ SR

Mesto Sládkovičovo v súvislosti s organizovaním hromadných podujatí oznamuje, že:podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, teda aj pohreby.
Účasť na pohrebe sa povoľuje len najbližším príslušníkom rodiny.
Obmedzenie platí od 10.03.2020 do 23.03.2020 celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Preventívne opatrenia Sociálnej poisťovne proti šíreniu koronavírusu

Sociálna poisťovňa prijala preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách...
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Oznam Mestského úradu v Sládkovičove v súvislosti s koronavírusom

Mesto Sládkovičovo na základe odporúčania Sekcie krízového riadenia MV SR a na základe odporučenia TT SK z dôvodu aktuálneho stavu šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamuje, že MESTSKÝ ÚRAD  je od 10.03.2020 až do odvolania zatvorený pre verejnosť.Prosíme občanov, aby maximálne obmedzili návštevu mestského úradu len na nevyhnutné úkony a aby sa snažili vybaviť si agendu telefonicky, mailom a využitím internetbankingu!
e-mailový kontakt: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
tel.: 031 / 784 27 12 celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Opatrenia Mesta Sládkovičovo v súvislosti s koronavírusom

Materské a základné školy v Sládkovičove budú v rámci preventívnych opatrení do piatka zatvorené, mesto ruší marcové podujatia vo svojej kompetencii a informuje o ďalších aktuálnych opatreniach na elimináciu šírenia nového koronavírusu...
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Preventívne opatrenia na elimináciu šírenia nového koronavírusu

Preventívne opatrenie na elimináciu šírenia nového koronavírusu
Mesto Sládkovičovo na základe odporúčania Sekcie krízového riadenia MV SR a na základe doporučenia TTSK, s okamžitou platnosťou ruší všetky akcie organizované mestom a spoločenskými organizáciami až do odvolania. O ďalších pokynoch a usmerneniach Vás budeme priebežne informovať. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Odporučenie Ústredného krízového štábu MV SR na prijatie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Odporučenie Ústredného krízového štábu MV SR na prijatie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pre poskytovateľov zdravot. starostlivosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia pre poskytovateľov zdravot. starostlivosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Odporúčania, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom

Odporúčania, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Ing. Zuzana Červenková

Mapa prímestských autobusových liniek

Trnavský samosprávny kraj spracoval mapu zobrazujúcu aktuálny stav trasovania prímestských autobusových liniek.
Cieľom vizuálneho spracovania mapy prímestských autobusových liniek je oboznámenie širokej cestujúcej verejnosti o dostupnosti verejnej autobusovej dopravy v našom kraji.
Mapa je dostupná v elektronickej podobe na web stránke TTSK na odkaze: celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Mesto Sládkovičovo získalo nenávratné finančné prostriedky (NFP) na projekt Wifi pre Teba, Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo realizuje projekt, ktorého hlavným cieľom je vybudovanie voľne a bezplatne prístupných Wifi bodov na verejných priestranstvách, pre našich občanov a návštevníkov mesta Sládkovičovo. Každý jeden z desiatich prístupových bodov bude spĺňať kritéria minimálnej rýchlosti širokopásmového internetu 30 Mbit/s. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%), zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (10%) a z rozpočtu mesta Sládkovičovo (5%). celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Ing. Anton Szabó

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.

Ministerstvo vnútra SR rieši národný projekt na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality ako celoplošný problém v Slovenskej republike. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je potrebné poskytovanie služieb na verejne prístupných a známych miestach. Kontaktné body budú nie len miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Katarína Víghová

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo.

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci OP IROP 2014-2020, plánuje mesto Sládkovičovo predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Ing. Anton Szabó

Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa bude konať dňa 22. októbra 2019 (v utorok) o 17.00 hod. v rokovacej miestnosti TI Inovatech v Sládkovičove. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Katarína Víghová

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov ulíc v meste Sládkovičovo

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov ulíc v meste Sládkovičovo
celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Ing. Anton Szabó

Verejná diskusia o určení názvu ulíc v lokalite IBV Záhradnícka v Sládkovičove

Verejná diskusia o určení názvu ulíc v lokalite IBV Záhradnícka v Sládkovičove
celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Ing. Anton Szabó

Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.72/2010 - ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Úzmeného plánu obce -Mesta Sládkovičovo

Návrh dodatku č.4/2019 k VZN č.72/2010 - ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Úzmeného plánu obce -Mesta Sládkovičovo celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: Ing. Anton Szabó

Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Návrh

Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Návrh celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Ing. Anton Szabó
prvá
z 6
posledná