Navigácia

Obsah

Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove

Typ: ostatné
Dňa 03.07.2018 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 81988,91 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 77 889,46 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo...

Dňa 03.07.2018 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 81988,91 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 77 889,46 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo.

            Projekt Zriadenie odborných učební v Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo je tvorený tromi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie, IKT (Informačné a komunikačné technológie) a polytechniky:

  • Hlavná aktivita č.1: Obstaranie biologickej/chemickej učebne
  • Hlavná aktivita č.2: Obstaranie IKT učebne
  • Hlavná aktivita č.3: Obstaranie polytechnickej učebne

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budova Spojenej školy na Školskej ulici v Sládkovičove. Škola disponuje priestorovými kapacitami určenými pre potreby odborných učební. V rámci projektu nebudú realizované žiadne stavené úpravy.

Cieľovou skupinou sú žiaci Spojenej školy na Školskej ulici v Sládkovičove. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovanie odborných učební. Cieľ projektu ja tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami odpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

            Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Projekt svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa IROP: „prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí“.

 

Ing. Anton Szabó

primátor mesta

 

 


Vytvorené: 9. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2018 14:00
Autor: Ing. Zuzana Červenková