Navigácia

Obsah

2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Správa o výsledku kontroly dokumentácie investície „Úprava vstupu areálu ZŠ na Školskej ulici v Sládkovičove“ a investície „Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty“ 

Správa z kontroly výkonu inventarizácie majetku účtovnej jednotky Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo

 

2020

Hlavný kontrolór od 1.6.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Správa o výsledku kontroly stavu a výoja dlhu mesta 

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove za II. polrok 2020, ktoré neboli splnené, alebo boli v štádiu plnenia a sledovania 

Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

 

2019

Hlavná kontrolórka 

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok 2019

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 

Správa o výsledku kontroly zrušenia neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n.o. v likvidácii